SPIS TREŚCI KLAUZUL INFORMAYCJNYCH
 1. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia działania niepożądanego produktów leczniczych.
 2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
 3. Klauzula informacyjna dla reprezentantów/pracowników/współpracowników Kontrahenta odpowiedzialnych za zawarcie i wykonanie umowy.
    Klauzula nr 1
Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia DZIAŁANIA NIEPOŻADANEGO
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email elanda@elanda.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 44 61 58 253, 44 61 58 254
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail a.martyna@elanda.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia będą̨ przetwarzane w oparciu o: 1)      art. 6 ust. 1 lit. c  RODO* – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne; 2)      art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych; 3)      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
ODBIORCY DANYCH Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 1)    podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in.  podmiotom świadczącym usługi związanej z obsługą zgłaszania działań niepożądanych, dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 2)    organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków; 3)    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń a w szczególności kancelariom prawnym.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawnymi to jest przez cały okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu w zakresie produktów leczniczych oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.
  Klauzula nr 2
Klauzula informacyjna DLA KANDYDATÓW DO PRACY
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email elanda@elanda.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 44 61 58 253, 44 61 58 254
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail a.martyna@elanda.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2. Elanda Pharma Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, wykraczające poza wskazany w kodeksie pracy zakres w tym dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.  
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.  
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2 Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Klauzula nr 3  
KLAUZULA INFORMACYJNA dla reprezentantów/pracowników/ współpracowników Kontrahenta odpowiedzialnych za zawarcie      i wykonanie Umowy  
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9. (zwana dalej Administrator lub Spółka).
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email elanda@elanda.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 44 61 58 253, 44 61 58 254
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail a.martyna@elanda.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
KATEGORIE DANYCH   Państwa dane dotrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa podmiotu, który Państwo reprezentują.   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe obejmujące m.in. imię i nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy.
PODSTAWY PRAWNE CELE PRZETWARZANIA Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: 1.       art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym zawarcia, realizacji oraz weryfikacji wykonywania umowy a w szczególności w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy i komunikacji między stronami; 2.       art. 6 ust 1 lit. b RODO* – w celu zawarcia i realizacji umowy; 3.       art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych; 4.       art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora- dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami będą operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz podmioty świadczące usługi przetwarzające na zlecenie i w imieniu Administratora (usługi IT, usługi księgowe).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania umowy, przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy podatkowe i rachunkowe – przez okres 5 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do: 1.       prawo dostępu do swoich danych; 2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do przeniesienia danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Przekazanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE