SPIS TREŚCI KLAUZUL INFORMACYJNYCH

 1. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia działania niepożądanego produktów leczniczych
 2. Klauzula informacyjna dot. reklamacji jakościowych
 3. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia incydentu medycznego dla wyrobu medycznego
 4. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
 5. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia przypadku działania niepożądanego dla produktu kosmetycznego
 6. Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia przypadku działania niepożądanego dla suplementu diety
 7. Klauzula informacyjna dla reprezentantów/pracowników/współpracowników Kontrahenta odpowiedzialnych za zawarcie i wykonanie umowy.
    Klauzula nr 1
Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia DZIAŁANIA NIEPOŻADANEGO
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia będą̨ przetwarzane w oparciu o: 1)      art. 6 ust. 1 lit. c  RODO* – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 36e ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne; 2)      art. 9 ust. 2 lit. i) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych; 3)      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
ODBIORCY DANYCH Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 1)    podmiotom zapewniającym świadczenie określonych usług, w tym m.in.  podmiotom świadczącym usługi związanej z obsługą zgłaszania działań niepożądanych, dostawcom usług teleinformatycznych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 2)    organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a w szczególności Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejskiej Agencji Leków; 3)    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń a w szczególności kancelariom prawnym.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawnymi to jest przez cały okres dopuszczenia do obrotu i przez okres co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu w zakresie produktów leczniczych oraz przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.
  Klauzula nr 2
Klauzula informacyjna dot. REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu: 1.       odpowiadania na zapytania o informacje, takie jak: dostępność produktu, dawkowanie, postać itp. 2.       rozpatrywania reklamacji dotyczących jakości naszych produktów Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji związanej z zapytaniem oraz do czasu dochodzenia ewentualnych roszczeń (6 lat).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie.
Klauzula nr 3
Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia incydentu medycznego dla wyrobu medycznego
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c  RODO przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres dopuszczenia wyrobu do obrotu oraz przez okres 10 lat od wygaśnięcia dopuszczenia.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do: 1.       prawo dostępu do swoich danych; 2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
Klauzula nr 4
Klauzula informacyjna dot. zgłoszeniA przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane będą przetwarzane w celu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów biobójczych. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o przesłankę̨ wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania obowiązków wynikających z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE – wersja ujednolicona
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe związane ze zgłoszeniem przechowywane będą przez okres co najmniej 10 lat od   ostatniej daty produkcji, importu, dostawy lub zastosowania substancji lub mieszaniny.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
Klauzula nr 5
Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia przypadku niepożądanego dla produktu kosmetycznego
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email obiuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane będą przetwarzane w celu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych Administratora. W przypadku zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego dane osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o przesłankę̨ wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe związane ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu kosmetycznego będą przechowywane przez okres pozostawania w obrocie produktu kosmetycznego oraz przez 10 lat po zaprzestaniu wprowadzania go do obrotu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest niezbędne do  przyjęcia zgłoszenia.
Klauzula nr 6
Klauzula informacyjna dot. zgłoszenia przypadku działania niepożądanego dla suplementu diety
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia działania niepożądanego suplementu diety na podstawie: ·         art. 6 ust. 1 lit. a) w związku z art. 9 lit a) RODO – na podstawie Państwa zgody ·         art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcą danych osobowych są podmioty którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody oraz do czasu dochodzenia ewentualnych roszczeń (6 lat).
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do:
 1. Prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na zgłoszenie.
Klauzula nr 7  
KLAUZULA INFORMACYJNA dla reprezentantów/pracowników/ współpracowników Kontrahenta odpowiedzialnych za zawarcie      i wykonanie Umowy (zwanych dalej Umową)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest Verco S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U (zwana dalej Verco lub Spółka).
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem danych można się skontaktować: ·         listownie na powyżej wskazany adres siedziby; ·         przez email biuro@verco.pl; ·         telefonicznie pod numerem: tel. 22 811 41 61
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail daneosobowe@verco.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
KATEGORIE DANYCH Państwa dane dotrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.   Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe obejmujące m.in. imię i nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu, nazwa firmy.
PODSTAWY PRAWNE CELE PRZETWARZANIA Państwa dane będą przetwarzane na podstawie: 1.       art. 6 ust. 1 lit. f RODO* – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Verco w tym zawarcia, realizacji oraz weryfikacji wykonywania umowy a w szczególności w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy i komunikacji między stronami; 2.       art. 6 ust 1 lit. b RODO* – w celu zawarcia i realizacji umowy; 3.       art. 6 ust. 1 lit. c RODO*, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – w celu wykonania ciążących na Verco obowiązków wynikających z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych; 4.       art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Verco – dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami będą operatorzy pocztowi, firmy kurierskie oraz podmioty świadczące usługi przetwarzające na zlecenie i w imieniu Administratora (usługi IT, usługi księgowe).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania umowy, przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy podatkowe i rachunkowe – przez okres 5 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo do: 1.       prawo dostępu do swoich danych; 2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do przeniesienia danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Przekazanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE